cho tam giac ABC vuong tai A có BC =40cm goi D va E la trung diem cua AB va AC a) c/m tu giac BDECla hinh thang va tinh DE b) goi M la trung diem

Photo of author

By Rose

cho tam giac ABC vuong tai A có BC =40cm goi D va E la trung diem cua AB va AC
a) c/m tu giac BDECla hinh thang va tinh DE
b) goi M la trung diem BC tinh AM
Leave a Comment