Cho hình thang ABCD có đáy AB = 5cm và đáy CD = 7cm. Chiều cao bằng 75% tổng hai đáy, hai đường chéo cắt nhau tại M. a) tính diện tích hình thang b) t

Photo of author

By Josephine

Cho hình thang ABCD có đáy AB = 5cm và đáy CD = 7cm. Chiều cao bằng 75% tổng hai đáy, hai đường chéo cắt nhau tại M.
a) tính diện tích hình thang
b) tìm tỉ số MB và MD

0 bình luận về “Cho hình thang ABCD có đáy AB = 5cm và đáy CD = 7cm. Chiều cao bằng 75% tổng hai đáy, hai đường chéo cắt nhau tại M. a) tính diện tích hình thang b) t”

 1. Chiều cao của hình thang là:         (5+7):2=6(cm)

  a)Diện tích hình thang ABCD là:            (5+7)x6:2=36(cm)

  b)Tỉ số MB và MD là 1/3.

                          Đáp số: a) 6 cm

                                      b)1/3.

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   chiều cao là :

  ` ( 5 + 7 ) × 75% = 9cm

  a) diện tích hình thang là :

  ` ( 5+7) : 2 × 9 = 54cm^2 `

  b)  ta có ` MB = AB/2 = 5/2 = 2,5cm`

  `MD = CD/2 = 7/2 = 3/5cm`

  tỉ số của ` MB ` và `MD ` là :

  ` 2,5 : 3,5 = 5/7 `

  đáp số : a) ` 54cm^2 `

  ` 5/7`

Viết một bình luận