: Cho m gam KMnO4 tác dụng hết với HCl đặc, làm thoát ra V lít khí clo (đo đktc). Đổ thêm nước vào dung dịch tạo thành sau phản ứng thu được 400ml dun

Photo of author

By Valentina

: Cho m gam KMnO4 tác dụng hết với HCl đặc, làm thoát ra V lít khí clo (đo đktc). Đổ thêm nước vào dung dịch tạo thành sau phản ứng thu được 400ml dung dịch A. Chia A thành 2 phần đều nhau.
– Để trung hoà phần I cần sử dụng 150ml dung dịch NaOH 0,2 M.
– Cho lượng dư dung dịch AgNO3 vào phần II tạo thành 8,61 gam kết tủa.
a) Tính m và V
b) Tính nồng độ mol/l các chất có trong dung dịch A.
Leave a Comment