Tìm các giá trị của x để 3x/x+1 ≥ 0, 3x/x+1 ≤ 0

Photo of author

By Serenity

Tìm các giá trị của x để 3x/x+1 ≥ 0, 3x/x+1 ≤ 0

0 bình luận về “Tìm các giá trị của x để 3x/x+1 ≥ 0, 3x/x+1 ≤ 0”

 1. `x≠-1`

  `a)` `{3x}/{x+1}≥ 0`

  $⇔\left[\begin{array}{l}\begin{cases}3x≥0\\x+1>0\end{cases}\\\begin{cases}3x≤0\\x+1<0\end{cases}\end{array}\right.$

  $⇔\left[\begin{array}{l}\begin{cases}x≥0\\x>-1\end{cases}\\\begin{cases}x≤0\\x<-1\end{cases}\end{array}\right.$$⇔\left[\begin{array}{l}x≥0\\x<-1\end{array}\right.$

  Vậy `x≥0` hoặc `x<-1`

  `b)“{3x}/{x+1}≤ 0`
  $⇔\left[\begin{array}{l}\begin{cases}3x≥0\\x+1<0\end{cases}\\\begin{cases}3x≤0\\x+1>0\end{cases}\end{array}\right.$

  $⇔\left[\begin{array}{l}\begin{cases}x≥0\\x<-1\end{cases}\\\begin{cases}x≤0\\x>-1\end{cases}\end{array}\right.$$⇔-1<x≤0$

  Vậy `-1<x≤0`

Viết một bình luận