Tìm các giá trị của x để 3x/x+1 ≥ 0, 3x/x+1 ≤ 0

Photo of author

By Serenity

Tìm các giá trị của x để 3x/x+1 ≥ 0, 3x/x+1 ≤ 0
Leave a Comment