Cho phân thức: P = 3x^2+3x/(x+1)(2x-6) a. Tìm điều kiện của x để P xác định. b. Tìm giá trị của x để phân thức bằng P=0

Photo of author

By Isabelle

Cho phân thức: P = 3x^2+3x/(x+1)(2x-6)
a. Tìm điều kiện của x để P xác định.
b. Tìm giá trị của x để phân thức bằng P=0
Leave a Comment