Cho phân thức: P = 3x^2+3x/(x+1)(2x-6) a. Tìm điều kiện của x để P xác định. b. Tìm giá trị của x để phân thức bằng P=0

Photo of author

By Isabelle

Cho phân thức: P = 3x^2+3x/(x+1)(2x-6)
a. Tìm điều kiện của x để P xác định.
b. Tìm giá trị của x để phân thức bằng P=0

0 bình luận về “Cho phân thức: P = 3x^2+3x/(x+1)(2x-6) a. Tìm điều kiện của x để P xác định. b. Tìm giá trị của x để phân thức bằng P=0”

 1. a, ĐKXĐ: x∦-1; x∦3

  b, $\frac{3x^2+3x}{(x+1)(2x-6)}$=0

  ⇒$\frac{3x(x+1)}{(x+1)(2x-6)}$=0

  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}3x=0\\x+1=0\end{array} \right.\)

  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-1\end{array} \right.\) 

  (Học tốt nhé!)

Viết một bình luận