Ghi từng ý gạch đầu dòng rõ ràng, ngắn gọn và đầy đủ 2) Bàn luận vấn đề a) Tại sao sống trên đời cần có một tấm lòng ? b) Có một tấm lòng cho đời để l

Photo of author

By aikhanh

Ghi từng ý gạch đầu dòng rõ ràng, ngắn gọn và đầy đủ
2) Bàn luận vấn đề
a) Tại sao sống trên đời cần có một tấm lòng ?
b) Có một tấm lòng cho đời để làm gì ?
c) Tấm lòng trong cuộc sống hôm nay.
Leave a Comment