Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. có AB=15cm, BH=9cm. a) Tính độ dài các đoạn AH, HC. b) Phân giác của góc B cắt AC tại E. Tính AE

Photo of author

By Nevaeh

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. có AB=15cm, BH=9cm.
a) Tính độ dài các đoạn AH, HC.
b) Phân giác của góc B cắt AC tại E. Tính AE

0 bình luận về “Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. có AB=15cm, BH=9cm. a) Tính độ dài các đoạn AH, HC. b) Phân giác của góc B cắt AC tại E. Tính AE”

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a, Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông
  $\eqalign{
  & A{B^2} = BC.BH \cr
  & BC = 25 \cr
  & = > HC = 16 \cr
  & A{H^2} = BH.HC \cr
  & AH = 12 \cr
  & \cr
  & \cr} $
  b, Áp dụng tính chất của tia phân giác trong tam giác ${{AE} \over {EC}} = {{AB} \over {BC}} = {{15} \over {25}} = {3 \over 5}$ (1)
  Áp dụng Pytago vào tam giác ABC => AC=$\sqrt {B{C^2} – A{B^2}} = 20$ (2)
  Từ (1) và (2) => AE=15/2

Viết một bình luận