Có hai túi kẹo, số kẹo túi thứ nhất bằng 4/5 số kẹo túi thứ hai. Nếu chuyển 10 cái kẹo ở túi thứ nhất sang túi thứ hai thì số kẹo ở túi thứ nhất bằng

Photo of author

By Adeline

Có hai túi kẹo, số kẹo túi thứ nhất bằng 4/5 số kẹo túi thứ hai. Nếu chuyển 10 cái kẹo ở túi thứ nhất sang túi thứ hai thì số kẹo ở túi thứ nhất bằng 1/2 số kẹo túi thứ hai. Tính số kẹo lúc đầu ở mỗi túi.

0 bình luận về “Có hai túi kẹo, số kẹo túi thứ nhất bằng 4/5 số kẹo túi thứ hai. Nếu chuyển 10 cái kẹo ở túi thứ nhất sang túi thứ hai thì số kẹo ở túi thứ nhất bằng”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Khi chuyển 10 cái kẹo từ túi thứ nhất sang túi thứ hai thì tổng số kẹo của hai túi không thay đổi. 

  Phân số chỉ số kẹo ở túi thứ nhất so với túi thứ hai là : 

  4/4 + 5 = 49/44 + 5 = 49 ( tổng số kẹo )

  Sau khi chuyển, phân số chỉ số kẹo ở túi thứ nhất so với hai túi là :

  1/1 + 2 = 13/11 + 2 = 13

  ( tổng số kẹo )

  Phân số chỉ 10 cái kẹo là :

  49 – 13 = 1949 – 13 = 19 ( tổng số kẹo ) Tổng số kẹo ở hai túi là : 10 : 19 = 9010 : 19 = 90 ( cái kẹo ) Số kẹo ở túi thứ nhất là : 90 x 49 = 4090 x 49 = 40 ( cái kẹo) Số kẹo ở túi thứ hai là : 90 – 40 = 50 ( cái kẹo ) Đáp số : Túi thứ nhất : 40 cái kẹo                 Túi thứ hai : 50 cái kẹo

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Khi chuyển 10 cái kẹo từ túi thứ nhất sang túi thứ hai thì tổng số kẹo của hai túi không thay đổi.
  Phân số chỉ số kẹo ở túi thứ nhất so với túi thứ hai là :
  44 + 5 = 4944 + 5 = 49 ( tổng số kẹo )
  Sau khi chuyển, phân số chỉ số kẹo ở túi thứ nhất so với hai túi là :
  11 + 2 = 1311 + 2 = 13 ( tổng số kẹo )
  Phân số chỉ 10 cái kẹo là :
  49 – 13 = 1949 – 13 = 19 ( tổng số kẹo )
  Tổng số kẹo ở hai túi là :
  10 : 19 = 9010 : 19 = 90 ( cái kẹo )
  Số kẹo ở túi thứ nhất là :
  90 x 49 = 4090 x 49 = 40 ( cái kẹo)
  Số kẹo ở túi thứ hai là :
  90 – 40 = 50 ( cái kẹo )
  Đáp số : Túi thứ nhất : 40 cái kẹo
                  Túi thứ hai : 50 cái kẹo

  Học tốt 
  Xin câu trả lời hay nhất !

Viết một bình luận