có V lít hỗn hợp khí gồm CO và H2.Chia V lít hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau.ĐỐt cháy hoàn toàn phần thứ nhất bằng khí oxi,sau đó dẫn sản phẩm đi qua n

Photo of author

By Kaylee

có V lít hỗn hợp khí gồm CO và H2.Chia V lít hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau.ĐỐt cháy hoàn toàn phần thứ nhất bằng khí oxi,sau đó dẫn sản phẩm đi qua nước vối trong(dư),thu được 20 g chất kết tủa trắng
dẫn phần thứ 2 đi qua bột đồng oxit nóng(dư),phản ứng cong thu được 19,2 g kim loại đồng
a,viết phương trình phản úng xảy ra
b,tính thể tích của V lít hỗn hợp khí ban đầu
c,tính thành phần % của hoonc hợp khí ban đầu theo khối lượng và theo thể tích
Help me,giúp tui với ,tui đang cần gấp

0 bình luận về “có V lít hỗn hợp khí gồm CO và H2.Chia V lít hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau.ĐỐt cháy hoàn toàn phần thứ nhất bằng khí oxi,sau đó dẫn sản phẩm đi qua n”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  2H2+O2→2H2O

  2CO(0,2)+O2→2Co2(0,2)

  CO2(0,2)+Ca(OH)2→CaCO3(0,2)+H2O

  nCaCO3=20÷100=0,2(mol)

  ⇒Vco=0,2.22,4=4,48(l)

  Phần thứ 2:

  CuO+CO(0,2)→Cu(0,2)+CO2(1)

  CuO+H2(0,1)→Cu(0,1)+H2O(2)

  nCu=19,2/64=0,3(mol)

  ⇒nCu(2)=0,3-0,2=0,1(mol)

  ⇒Vh2=0,1.22,4=2,24(l)

  V=2.(4,48+2,24)=13,44(l)

  Phần trăm theo thể tích:

  %Vco=0,2×100/0,2+0,1=66,67%

  %VH2=100%-66,67%=33,33%

  Phần trăm theo khối lượng:

  mCO=0,2.28=5,6(g)

  mH2=0,1.2=0,2(g)

  ⇒%mCO=5,6×100/5,6+0,2=96,55%

  %mH2=100%-96,55%=3,45%

   

Viết một bình luận