có V lít hỗn hợp khí gồm CO và H2.Chia V lít hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau.ĐỐt cháy hoàn toàn phần thứ nhất bằng khí oxi,sau đó dẫn sản phẩm đi qua n

By Kaylee

có V lít hỗn hợp khí gồm CO và H2.Chia V lít hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau.ĐỐt cháy hoàn toàn phần thứ nhất bằng khí oxi,sau đó dẫn sản phẩm đi qua nước vối trong(dư),thu được 20 g chất kết tủa trắng
dẫn phần thứ 2 đi qua bột đồng oxit nóng(dư),phản ứng cong thu được 19,2 g kim loại đồng
a,viết phương trình phản úng xảy ra
b,tính thể tích của V lít hỗn hợp khí ban đầu
c,tính thành phần % của hoonc hợp khí ban đầu theo khối lượng và theo thể tích
Help me,giúp tui với ,tui đang cần gấp
Viết một bình luận