Đốt cháy 3,68 gam CuFeS2 cần 1,68 lít khí O2 (đktc) a. Viết PTHH biết sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 b. Nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn, hãy tính: – Thành p

By Aubrey

Đốt cháy 3,68 gam CuFeS2 cần 1,68 lít khí O2 (đktc)
a. Viết PTHH biết sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2
b. Nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn, hãy tính:
– Thành phần % theo thể tích các khí sau phản ứng (đktc).
– Tính khối lượng chất rắn thu được.

0 bình luận về “Đốt cháy 3,68 gam CuFeS2 cần 1,68 lít khí O2 (đktc) a. Viết PTHH biết sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 b. Nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn, hãy tính: – Thành p”

 1. Câu b mình đổi thành “% khối lượng chất rắn và V khí” nha.

  a, 2CuFeS2+ $\frac{13}{2}$O2 $\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ 2CuO+ Fe2O3+ 4SO2  

  b, 

  nO2= 0,075 mol 

  => nSO2= $\frac{3}{65}$ mol 

  V SO2= 1,034l 

  nCuO= $\frac{3}{130}$ mol => mCuO= 1,85g 

  nFe2O3= $\frac{3}{260}$ mol => mFe2O3= 1,85g 

  => %mCuO= %mFe2O3= 50%

  Trả lời

Viết một bình luận