Đốt cháy 88g hỗn hợp Mg và Cả cần 48g khí oxi .tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu ?

Photo of author

By Elliana

Đốt cháy 88g hỗn hợp Mg và Cả cần 48g khí oxi .tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu ?

0 bình luận về “Đốt cháy 88g hỗn hợp Mg và Cả cần 48g khí oxi .tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu ?”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  ta có:        nO2=$\frac{48}{32}$=1,5(mol)

   gọi a,b lần lượt là số mol Mg,Ca phản ứng

  PTHH:    2Mg+O2—>2MgO

                  a      0,5a

               2 Ca+O2—>2CaO

                 b     0,5b

  theo bài ra ta có:  $\left \{ {{24a+40b=88} \atop {0,5a+0,5b=1,5}} \right.$ 

                         <=>$\left \{ {{a=2} \atop {b=1}} \right.$ 

  =>m Mg=2.24=48(g)

  =>m Ca=1.40=40(g)

 2. $nO2=48/32=1,5mol$

  Gọi $nMg=x(mol);nCa=y(mol)(x,y∈N*)$

  $pthh:$

  $2Mg+O2\overset{to}{\rightarrow}2MgO(1)$

  $2Ca+O2\overset{to}{\rightarrow}2CaO(2)$

  ta có :

  $m_{Mg}+m_{Ca}=24x+40y=88g(I)$

  $n_{O2}=n_{O2(1)}+n_{O2(2)}=\dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{2}=1,5mol(II)$

  Từ (I) và (II) ta có hpt :

  $\left \{ {{24x+40y=88} \atop {\dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{2}=1,5}} \right.$

  Giải hệ ta đc :

  $\left \{ {{x=2} \atop {y=1}} \right.$

  $⇒m_{Mg}=2.24=28g$

  $⇒m_{Ca}=88-48=40g$

Viết một bình luận