Đốt cháy hết m (gam) một mẫu than (chứa 4% tạp chất trơ, còn lại là cacbon) bởi V(lít) khí Oxi thu được 2,24 lít hỗn hợp chất khí x (dktc). Sục khí X

By Eloise

Đốt cháy hết m (gam) một mẫu than (chứa 4% tạp chất trơ, còn lại là cacbon) bởi V(lít) khí Oxi thu được 2,24 lít hỗn hợp chất khí x (dktc). Sục khí X vào dung dịch nước vôi trong dư thấy tạo thành 8 gam kết tủa. Tính giá trị của m và V biết thể tích các khí đều do ở dktc

0 bình luận về “Đốt cháy hết m (gam) một mẫu than (chứa 4% tạp chất trơ, còn lại là cacbon) bởi V(lít) khí Oxi thu được 2,24 lít hỗn hợp chất khí x (dktc). Sục khí X”

 1. X gồm O2 dư và CO2  

  CO2+ Ca(OH)2 -> CaCO3+ H2O

  nCaCO3= nCO2= 0,08 mol  

  nX= 0,1 mol 

  => nO2 dư= 0,02 mol 

  C+ O2 $\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ CO2 

  => nC= nO2 phản ứng= nCO2= 0,08 mol 

  Tổng nO2= 0,08+0,02= 0,1 mol 

  => V= 2,24l 

  mC= 0,08.12= 0,96g 

  Than chứa 96% C nên lượng than đem đốt là 0,96:96%= 1g

  Trả lời

Viết một bình luận