đốt cháy hoàn toàn 2,3 g một hợp chất A bằng khí oxit sắt .sau phản ứng thu được 2,24lít khí CO2 (đktc) và 2,7g H2O . xác định công thức đơn giản nhất

Photo of author

By Alaia

đốt cháy hoàn toàn 2,3 g một hợp chất A bằng khí oxit sắt .sau phản ứng thu được 2,24lít khí CO2 (đktc) và 2,7g H2O . xác định công thức đơn giản nhất của hợp chất A

0 bình luận về “đốt cháy hoàn toàn 2,3 g một hợp chất A bằng khí oxit sắt .sau phản ứng thu được 2,24lít khí CO2 (đktc) và 2,7g H2O . xác định công thức đơn giản nhất”

 1. Đáp án:

   C2H6O

  Giải thích các bước giải:

   nCO2=2,24/22,4=0,1 mol

  nH2O=2,7/18=0,15 mol

  mC+mH=0,1×12+0,15×2=1,5 g

  =>mO=2,3-1,5=0,8 g

  nO=0,8/16=0,05 mol

  nC : nH : nO=0,1 :0,3 : 0,05=2 :6 :1

  =>CT đơn giản nhất là C2H6O

 2. nCO2= $\frac{2,24}{22,4}$= 0,1 mol 

  => nC= nCO2= 0,1 mol 

  => mC= 0,1.12= 1,2g 

  nH2O= $\frac{2,7}{18}$= 0,15 mol 

  => nH= 2nH2O= 0,3 mol 

  => mH= 0,3g 

  => mO= 2,3-1,2-0,3= 0,8g 

  => nO= $\frac{0,8}{16}$= 0,05 mol 

  nC: nH: nO= 0,1: 0,3: 0,05= 2:6:1

  => CTĐGN C2H6O

Viết một bình luận