Đốt nóng một hỗn hợp gồm 5,6 gam bột sắt và 1,6 gam bột lưu huỳnh , thu được hỗn hợp rắn X. Cho hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với 500 ml dung dịch HCL,

Photo of author

By Natalia

Đốt nóng một hỗn hợp gồm 5,6 gam bột sắt và 1,6 gam bột lưu huỳnh , thu được hỗn hợp rắn X. Cho hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với 500 ml dung dịch HCL, thu được hỗn hợp khí Y và dung dịch Z .
a) Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp khí Y
b)Tính khối lượng các chất trong hỗn hợp X
giải thích hộ em với ạ

0 bình luận về “Đốt nóng một hỗn hợp gồm 5,6 gam bột sắt và 1,6 gam bột lưu huỳnh , thu được hỗn hợp rắn X. Cho hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với 500 ml dung dịch HCL,”

 1. Giải thích các bước giải:

  Hỗn hợp X gồm: FeS và Fe dư

  Hỗn hợp khí Y gồm: khí H2S và khí H2

  \(\begin{array}{l}
  Fe + S \to FeS\\
  {n_{Fe}} = 0,1mol\\
  {n_S} = 0,05mol\\
   \to {n_{Fe}} > {n_S} \to {n_{Fe}}dư\\
  {n_{FeS}} = {n_{Fe(pt)}} = {n_S} = 0,05mol\\
   \to {n_{Fe(dư)}} = 0,05mol\\
  FeS + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}S\\
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\
  a)\\
  {n_{{H_2}S}} = {n_{FeS}} = 0,05mol\\
  {n_{{H_2}}} = {n_{Fe(dư)}} = 0,05mol\\
   \to {V_{{H_2}S}} = {V_{{H_2}}} = 0,05 \times 22,4 = 1,12l\\
   \to \% {V_{{H_2}S}} = \% {V_{{H_2}}} = 50\% \\
  b)\\
  {m_{FeS}} = 0,05 \times 88 = 4,4g\\
  {m_{Fe(dư)}} = 0,05 \times 56 = 2,8g
  \end{array}\)

Viết một bình luận