Đun nóng 11,74g hh gồm CH3COONH4 và CH3NH3HCO3 cần dùng tối đa dung dịch chứa 8g NaOH cô cạn dd sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m l

Photo of author

By Adeline

Đun nóng 11,74g hh gồm CH3COONH4 và CH3NH3HCO3 cần dùng tối đa dung dịch chứa 8g NaOH cô cạn dd sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

0 bình luận về “Đun nóng 11,74g hh gồm CH3COONH4 và CH3NH3HCO3 cần dùng tối đa dung dịch chứa 8g NaOH cô cạn dd sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m l”

 1. Đáp án:

   \(m=12,92 gam\)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol \(CH_3COONH_4\) là \(x\); \(CH_3NH_3HCO_3\) là \(y\).

  \( \to 77x + 93y = 11,74{\text{ gam}}\)

  Phản ứng xảy ra:

  \(C{H_3}COON{H_4} + NaOH\xrightarrow{{}}C{H_3}COONa + N{H_3} + {H_2}O\)

  \(C{H_3}N{H_3}HC{O_3} + 2NaOH\xrightarrow{{}}C{H_3}N{H_2} + N{a_2}C{O_3} + 3{H_2}O\)

  \( \to {n_{NaOH}} = x + 2y = \frac{8}{{40}} = 0,2{\text{ mol}}\)

  Giải được: \(x=0,08;y=0,06\)

  Muối thu được gồm 0,08 mol \(CH_3COONa\) và 0,06 mol \(Na_2CO_3\).

  \( \to m = 0,08.82 + 0,06.106 = 12,92{\text{ gam}}\)

Viết một bình luận