Đường thẳng (d): 2x+3y–5=0 và đường tròn (C) : x 2 +y 2 +2x–4y+1=0 có bao nhiêu giao điểm:

Photo of author

By Josephine

Đường thẳng (d): 2x+3y–5=0 và đường tròn (C) : x 2 +y 2 +2x–4y+1=0 có bao
nhiêu giao điểm:

0 bình luận về “Đường thẳng (d): 2x+3y–5=0 và đường tròn (C) : x 2 +y 2 +2x–4y+1=0 có bao nhiêu giao điểm:”

 1. Ta có 

  $(C): (x+1)^2 + (y-2)^2 = 4$

  Vậy bán kính của $(C)$ là 2.

  Lại có

  $d(I, d) = \dfrac{|2(-1) + 3.2 – 5|}{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \dfrac{1}{\sqrt{13}}$

  Ta có

  $\dfrac{1}{\sqrt{13}} <2$

  Vậy khoảng cách từ tâm đến đường thẳng nhỏ hơn bán kính.

  Vậy $d$ cắt đường tròn tại 2 điểm.

Viết một bình luận