Trong 1 buổi lao động trồng cây,lớp 5A trồng hơn lớp 5B 20 cây,số cây 5B trồng được bằng số cây,còn 5D trồng ít hơn 5A là là 12 cây.Biết tổng số cây

By Iris

Trong 1 buổi lao động trồng cây,lớp 5A trồng hơn lớp 5B 20 cây,số cây 5B trồng được bằng số cây,còn 5D trồng ít hơn 5A là là 12 cây.Biết tổng số cây trồng được là 348 cây,tính xem mỗi lớp trồng bao nhiêu cây?
Viết một bình luận