Fe—>FeCl2—->Fe (NO3)2—->Fe (OH)2—>feo—->FeSO4

By Gabriella

Fe—>FeCl2—->Fe (NO3)2—->Fe (OH)2—>feo—->FeSO4

0 bình luận về “Fe—>FeCl2—->Fe (NO3)2—->Fe (OH)2—>feo—->FeSO4”

 1. (1) Fe + 2HCl ==> FeCl2 + H2

  (2) FeCl2 + 2AgNO3 ==> Fe(NO3)2 + 2AgCl↓

  (3) Fe(NO3)2 +2NaOH ===> Fe(OH)2↓ + 2NaNO3

  (4) Fe(OH)2 ==nhiệt độ, không có không khí==> FeO + H2O

  (5) FeO + H2SO4 ==> FeSO4 + H2O

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

  $ Fe +  2HCl → FeCl_{2} + H_{2}$

  $FeCl_{2} +2 AgNO_{3} →2 AgCl + Fe(NO_{3})_{2} $

  $ Fe(NO_{3})_{2} + 2NaOH → 2NaNO_{3} + Fe(OH)_{2} $

  $ Fe(OH)_{2} \buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow FeO + H_{2}O$ 

  $ FeO + H_{2}SO_{4} → FeSO_{4} + H_{2}O $

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời

Viết một bình luận