giải giúp em với 1 + (-3) + 5 + (-7) + ………..+ 97 +(-99)

By Delilah

giải giúp em với
1 + (-3) + 5 + (-7) + ………..+ 97 +(-99)

0 bình luận về “giải giúp em với 1 + (-3) + 5 + (-7) + ………..+ 97 +(-99)”

 1. 1 + (-3) + 5 + (-7) + … + 97 + (-99)

  = 1 – 3 + 5 – 7 + …. + 97 – 99

  = (1 – 3) + (5 – 7) + …. + (97 – 99)

  = (-2) + (-2) + … + (-2) (1)

  Từ 1 -> 99 có tất cả (99 – 1) : 2 + 1 = 50 (số hạng)

  => Từ 1 -> 99 có 25 cặp

  => Tạo thành 25 số -2 

  (1) = (-2). 25 = -50

  Trả lời
 2. Đáp án:

   -50

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :

  `1+(-3)+5+(-7)+…..+97+(-99)`

  `=1-3+5-7+…..+97-99`

  `=(1-3)+(5-7)+…..+(97-99)`

  `=-2+(-2)+…..+(-2)`

  `=-(2+2+…..+2)`

  `=-(2.25)`

  `=-50`

  Giải thích :

  Số số hạng dãy trên là :

         ( 99 – 1 ) : 2 + 1 = 50 ( số hạng )

  Vì 2 số ta ghép thành một nhóm 

  → Có tất cả số nhóm là :

        50 : 2 = 25 ( nhóm )

  Mà giá trị một nhóm bằng -2 

  → Giá trị dãy trên là :

          25 . ( -2 ) = -50

                  Đáp số : -50

  Trả lời

Viết một bình luận