Giải phương trình a) 2sin3x-1=0 b) sin^2 3x-4cos3x +4=0 c) sin4x=cos 4x d) cos ^2 3x -4 cos 3x+3=0

By Aaliyah

Giải phương trình a) 2sin3x-1=0
b) sin^2 3x-4cos3x +4=0
c) sin4x=cos 4x
d) cos ^2 3x -4 cos 3x+3=0
Viết một bình luận