Giải thích tại sao các phân số sau đây bằng nhau: a) −21/28=−39/52 b) −1717/2323=−171717/232323 dấu “/” là phần ah HELP ME !!! PLEASE !!!

By Quinn

Giải thích tại sao các phân số sau đây bằng nhau:
a) −21/28=−39/52
b) −1717/2323=−171717/232323
dấu “/” là phần ah
HELP ME !!! PLEASE !!!

0 bình luận về “Giải thích tại sao các phân số sau đây bằng nhau: a) −21/28=−39/52 b) −1717/2323=−171717/232323 dấu “/” là phần ah HELP ME !!! PLEASE !!!”

 1. a) $\frac{-21}{28}$

  = $\frac{-21 : 4}{28 : 4}$

  = $\frac{-3}{4}$

  = $\frac{-3.13}{4.13}$

  = $\frac{-39}{52}$

  ⇒ $\frac{-21}{28}$ = $\frac{-39}{52}$

  b) $\frac{-1717}{2323}$

  = $\frac{-1717 : 101}{2323 : 101}$

  = $\frac{-17}{23}$

  = $\frac{-17.10101}{23.10101}$ 

  = $\frac{-171717}{232323}$ 

  ⇒ $\frac{-1717}{2323}$ = $\frac{-171717}{232323}$ 

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)

  $\dfrac{-21}{28}$ = $\dfrac{-3}{4}$

  $\dfrac{-39}{52}$ = $\dfrac{-3}{4}$

  vậy $\dfrac{-21}{28}$  = $\dfrac{-39}{52}$

  b)

   $\dfrac{-1717}{2323}$= $\dfrac{-17}{23}$

  $\dfrac{-171717}{232323}$ = $\dfrac{-17}{23}$

  vậy $\dfrac{-1717}{2323}$ = $\dfrac{-171717}{232323}$

  Trả lời

Viết một bình luận