Giúp e giải bài này với mn : Đun nóng hỗn hợp bột gồm 2,97 gam Al và 4,08 gam S trong môi trường không có không khí, thu được sản phẩm là hỗn hợp A. a

Photo of author

By Anna

Giúp e giải bài này với mn :
Đun nóng hỗn hợp bột gồm 2,97 gam Al và 4,08 gam S trong môi trường không có không khí, thu được sản phẩm là hỗn hợp A.
a) Chất nào còn dư trong phản ứng? Khối lượng bao nhiêu?
b) Cho toàn bộ hỗn hợp rắn A vào dd HCl dư, thì thu được hỗn hợp khí B. Tính thành phần % khối lượng và thể tích của các khí trong B (thể tích đo ở đktc)

0 bình luận về “Giúp e giải bài này với mn : Đun nóng hỗn hợp bột gồm 2,97 gam Al và 4,08 gam S trong môi trường không có không khí, thu được sản phẩm là hỗn hợp A. a”

 1. Đáp án:

   2Al + 3S –> Al2S3

  0,11  0,1275             ban đầu

  0,085  0,1275           phản ứng

  0,025   0       0,0425 sau phản ưng

  nAl=$\frac{2,97}{27}$ =0,11

  nS=$\frac{4,08}{32}$=0,1275 

  => Al còn dư

  mAl dư=0,025.27=0,675g

  2Al + 6HCl –> 2AlCl3 + 3H2

  0,025                                0,0375

  Al2S3 + 6HCl –> 2AlCl3 +3 H2S

  0,0425                                0,1275

  V%H2=n%H2=$\frac{0,0375}{0,0375+0,1275}$ .100=22,72%

  %nH2S=100-22,72=77,28%

  %mH2=$\frac{0,0375.2}{0,0375.2+0,1275.34}$ .100=1,7%

  %mH2S=100-1,7=98,3% 

  Giải thích các bước giải:

   

Viết một bình luận