Sự ra đời của tổ chức được đăng giá ” là một thành công to lớn trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai “. Đó là

Photo of author

By Arianna

Sự ra đời của tổ chức được đăng giá ” là một thành công to lớn trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai “. Đó là

0 bình luận về “Sự ra đời của tổ chức được đăng giá ” là một thành công to lớn trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai “. Đó là”

  1. Tổ chức được đánh giá “là một thành công to lớn trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai”. Đó là tổ chức Liên Hợp quốc.

    * Sự thành lập của Liên Hợp quốc:

    – Từ 25/4 đến 26/6/1945, đại biểu 50 nước họp tại San Francisco (Mỹ) thông qua Hiến chương thành lập Liên Hiệp Quốc.

    – Ngày 24/10/1945, Hiến chương chính thức có hiệu lực, được coi là “Ngày Liên Hiệp Quốc”. Trụ sở Liên Hiệp Quốc đặt tại Niu Oóc (Mỹ).

    – Liên Hợp quốc được thành lập với mục đích: Duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

Viết một bình luận