Giúp e vs Tổng số trứng và thể cực tạo ra từ quá trình giảm phân trong cơ thể của một cá thể cái bằng 240. Số trứng tạo ra đều tham gia thụ tinh với

By Samantha

Giúp e vs
Tổng số trứng và thể cực tạo ra từ quá trình giảm phân trong cơ thể của một cá thể cái bằng 240. Số trứng tạo ra đều tham gia thụ tinh với HSTT là 25%. Số NST có trong các hợp tử là 120. Xác định:
a. Số hợp tử tạo thành.
b. Số NST có trong các thể cực tạo ra và tên loài.
c. Số NST có trong các NBB1?

0 bình luận về “Giúp e vs Tổng số trứng và thể cực tạo ra từ quá trình giảm phân trong cơ thể của một cá thể cái bằng 240. Số trứng tạo ra đều tham gia thụ tinh với”

 1. a.

  Đáp án: Số hợp tử tạo thành là 15

  Giải thích các bước giải:

  – Vì mỗi tế bào sinh trứng giảm phân tạo 4 tế bào con và luôn chỉ có 1 tế bào biến đổi thành 1 giao tử cái mang bộ NST đơn  bội (1 tế bào trứng (n)) và 3 thể định hướng (n), nên số trứng được tạo ra là: 240/ 4= 60 

  – Số trứng tạo ra đều tham gia thụ tinh với HSTT là 25% nên số hợp tử tạo thành là: 60×25%= 15

  b.

  Đáp án: 8 NST (ruồi giấm), 720 NST

  Giải thích các bước giải:

  – Bộ NST lưỡng bội 2n của loài là: 2n = 120 : 15 = 8 NST ( theo kiến thức đã học là ruồi giấm)

  – Trong trứng và thể cực bộ NST là đơn bội, vậy số NST có trong các thể cực được tạo ra là:

  (240/ 4) × 3 = 180 thể cực

  180 x 4 = 720 NST

  c.

  Đáp án: 480 NST

  Giải thích các bước giải: 

  – Số noãn bào bậc I được tạo ra sau nguyên phân là:

  60 : 1 = 60 NBB1

  – Số NST có trong các NBB1 là:

  60 × 8 = 480 NST

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a, Một tế bào sinh trứng giảm phân tạo 1 trứng và 3 thể cực, do đó số trứng tạo ra trong quá trình trên là:

  240 : 4 = 60

  Số hợp tử hình thành:

  60 x 25% = 15

  b, Bộ NST 2n của loài là:

  2n = 120 : 15 = 8 → Ruồi giấm.

  Bộ NST trong trứng và thể cực là đơn bội, do đó số NST có trong các thể cực được tạo ra:

  (240 – 60) x 4 = 720

  c, Trong mỗi noãn bào bậc 1 có số NST là 2n = 8

  Để tạo 60 trứng thì có 60 noãn bào bậc 1 tham gia giảm phân, vậy số NST có trong các noãn bào bậc 1 là:

  60 x 8 = 480

  Trả lời

Viết một bình luận