Giúp mình với Bài 1 : Viết tập hợp A biết : Tập hợp A là các số có 2 chữ số chia hết cho 2, 5 Bài 2 : A = { x thuộc N I 12 < x < 16 } B= { x thuộc N

Photo of author

By Camila

Giúp mình với
Bài 1 :
Viết tập hợp A biết :
Tập hợp A là các số có 2 chữ số chia hết cho 2, 5
Bài 2 :
A = { x thuộc N I 12 < x < 16 } B= { x thuộc N* I X < 5 }
Leave a Comment