Giúp mình vs mọi người, mai mình thi rồi. không chép mạng nha. Nêu điểm giống nhau và khác nhau ở các chiến lược chiến tranh của Mĩ tiến hành ở miền N

Photo of author

By Peyton

Giúp mình vs mọi người, mai mình thi rồi. không chép mạng nha.
Nêu điểm giống nhau và khác nhau ở các chiến lược chiến tranh của Mĩ tiến hành ở miền Nam (1961-1973)

0 bình luận về “Giúp mình vs mọi người, mai mình thi rồi. không chép mạng nha. Nêu điểm giống nhau và khác nhau ở các chiến lược chiến tranh của Mĩ tiến hành ở miền N”

 1. Bài làm :

  *Giống nhau :

  – đều là hình thức chiến tranh xâm lược kiểu mới 

  – đều tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam, phá hoại miền Bắc

  – đều ra sức chiếm đất, giành dân

  – đều có sự phối hợp trên cả 3 mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao.

  * Khác nhau :

  Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”

  – Lực lượng : quân Mĩ, quân Đồng Minh và quân đội Sài Gòn trong đó quân Mĩ giữ vai trò then chốt

  – Vai trò của Mĩ : Chỉ huy, cố vấn, tham chiến trực tiếp → vai trò quan trọng

  – Quy mô : Quy mô lớn , mở rộng phá hoại miền Bắc

  Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”

  Lực lượng :quân Mĩ, quân Đồng Minh và quân đội Sài Gòn trong đó quân Sài Gòn là chủ yếu, quân Đồng Minh chỉ tham gia giai đoạn đầu.

  – Vai trò của Mĩ : Chỉ chỉ huy, cố vấn, tham chiến trong giai đoạn đầu

  – Quy mô : Quy mô lớn hơn “chiến tranh cục bộ”, mở rộng ra toàn Đông Dương và thế giới

 2. Giống nhau:

  Tính chất: đều là hình thức chiến tranh xâm lược kiểu mới nhằm chiếm đất giành dân và đặt ách thống trị thực dân mới của Mĩ.

  – Thủ đoạn: đều tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam, đồng thời phá hoại miền Bắc, có sự phối hợp trên cả 3 mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao.

  Khác nhau:

  -Đặc điểm

  +Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”

  +Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”

  -Lực lượng tham chiến

  +Gồm 3 loại quân: quân Mĩ (giữ vai trò quan trọng), quân Đồng Minh và quân đội Sài Gòn

  +Gồm 3 loại quân: quân đội Sài Gòn (chủ yếu), quân Mĩ và quân Đồng Minh (tham chiến giai đoạn đầu)

  -Vai trò của người Mĩ trên chiến trường

  +Chỉ huy, cố vấn, tham chiến trực tiếp

  +Chỉ huy, cố vấn, tham chiến (giai đoạn đầu)

  -Quy mô, mức độ ác liệt

  +Quy mô lớn hơn “chiến tranh đặc biệt”, mở rộng ra cả miền Bắc bằng chiến tranh phá hoại.

  + Ác liệt hơn “chiến tranh đặc biệt” giai đoạn trước đó.

  + Quy mô lớn hơn, toàn diện hơn “chiến tranh cục bộ”, mở rộng ra toàn Đông Dương và thế giới (bằng thủ đoạn ngoại giao).

  + Ác liệt nhất

Viết một bình luận