Gúp mình vớib Bài1 viết pthh xảy ra khi cho: A,oxi tác dụng với: Fe,P,S,Al,Cứ,C,N²,Mg. B,Hiđro tác dụng với:sắt(ll)oxit,khí oxit,nhôm oxit,khí clo,khí

Photo of author

By Clara

Gúp mình vớib
Bài1 viết pthh xảy ra khi cho:
A,oxi tác dụng với: Fe,P,S,Al,Cứ,C,N²,Mg.
B,Hiđro tác dụng với:sắt(ll)oxit,khí oxit,nhôm oxit,khí clo,khí flo.
C,Axit clhi đric với:nhôm,sắt,bạc,kẽm,magie

0 bình luận về “Gúp mình vớib Bài1 viết pthh xảy ra khi cho: A,oxi tác dụng với: Fe,P,S,Al,Cứ,C,N²,Mg. B,Hiđro tác dụng với:sắt(ll)oxit,khí oxit,nhôm oxit,khí clo,khí”

 1. a)

  3Fe+2O2->Fe3O4

  4P+5O2->2P2O5

  S+O2->SO2

  4Al+3O2->2Al2O3

  2Cu+O2->2CuO

  C+O2->CO2

  4N+5O2->2N2O5

  2Mg+O2->2MgO

  b)

  FeO+H2->Fe+H2O

  O2+2H2->2H2O

  Al2O3+3H2->2Al+3H2O

  Cl2+H2->2HCl

  F2+H2->2HF

  c)

  2Al+6HCl->2AlCL3+3H2

  Fe+2HCl->FeCl2+H2

  Zn+2HCl->ZnCl2+H2

  Mg+2HCl->MgCl2+H2

   

Viết một bình luận