Hai bến sông A và B cách nhau 16km.Ca nô thứ nhất đi xuôi dòng từ A đến B và ca nô thứ hai đi ngược dòng từ B đến A.Hỏi sau bao lâu hai xe ca nô gặp n

Photo of author

By Lydia

Hai bến sông A và B cách nhau 16km.Ca nô thứ nhất đi xuôi dòng từ A đến B và ca nô thứ hai đi ngược dòng từ B đến A.Hỏi sau bao lâu hai xe ca nô gặp nhau,biết rằng vận tốc của hai xe ca nô khi nước lặng đều bằng 16km/giờ và vận tốc dòng nước là 2km/giờ?
Mình đang cần gấp lẹ lẹ!!!!!!
Leave a Comment