Hãy viết chương trình nhập số nguyên dương n ( n<= 1000) từ bàn phím tạo mảng A gồm n số nguyên ngẫu nhiên có giá trị không vượt quá 500 . Tính tổng

Photo of author

By Adalynn

Hãy viết chương trình nhập số nguyên dương n ( n<= 1000) từ bàn phím tạo mảng A gồm n số nguyên ngẫu nhiên có giá trị không vượt quá 500 . Tính tổng các số chia hêt cho 3 và tính tổng các số lẻ âm

0 bình luận về “Hãy viết chương trình nhập số nguyên dương n ( n<= 1000) từ bàn phím tạo mảng A gồm n số nguyên ngẫu nhiên có giá trị không vượt quá 500 . Tính tổng”

 1. #include <bits/stdc++.h>

  using namespace std;

  int main()
  {
      int n, s=0,p=0;
      cout<<“nhap n “;
      cin>>n;
      int a[1001];
      for(int i=1;i<=n;i++)
          cin>>a[i];
          //—————————————–
          for(int i=1;i<=n;i++)
              if(a[i]%3==0)
              s=s+a[i];
              cout<<“tong cac so chia het cho 3 la”<<s;
          //——————————————
          for(int i=1;i<=n;i++)
              if(a[i]%2!=0&&a[i]<0)
              p+=a[i];
              cout<<“tong cac so le am la: “<<p;
      return 0;
  }

 2. program ct;

  uses crt;

  var A:array[1..500] of integer;

        i,n:integer;

        S1,S2:longint;

  begin clrscr;

     write(‘Nhap so phan tu: ‘); readln(n);

     for i:=1 to n do

       begin

          write(‘Nhap phan tu thu ‘,i,’: ‘); readln(A[i]);

       end;

       S1:=0; S2:=0;

     for i:=1 to n do

       begin

          if A[i] mod 3=0 then S1:=S1+A[i]

          if (A[i] mod 2=1) and (A[i]<0) then S2:=S2+A[i];

       end;

     writeln(‘Tong cac so chia het cho 3 la: ‘,S1);

     writeln(‘Tong cac so le am la: ‘,S2);

  readln;

  end;

  Học tốt!

Viết một bình luận