Hòa tan hết 25,6 gam NaCl trong 75 gam ????2???? ở 200???? được dung dịch X. Cho biết X là dung dịch bão hòa hay chưa bão hòa. Giải thích. Biết rằng độ tan

Photo of author

By Isabelle

Hòa tan hết 25,6 gam NaCl trong 75 gam ????2???? ở 200???? được dung dịch X. Cho biết X là dung dịch bão hòa hay chưa bão hòa. Giải thích. Biết rằng độ tan của NaCl trong nước ở 200???? là 36 gam.

0 bình luận về “Hòa tan hết 25,6 gam NaCl trong 75 gam ????2???? ở 200???? được dung dịch X. Cho biết X là dung dịch bão hòa hay chưa bão hòa. Giải thích. Biết rằng độ tan”

 1. Đáp án:

   Dung dịch chưa bão hòa.

  Giải thích các bước giải:

   Ở 20 độC thì 36 gam \(NaCl\) tan trong 100 gam nước tạo dung dịch bão hòa.

  Do vậy 75 gam nước hòa tan tối đa \(36.\frac{{75}}{{100}} = 27{\text{ gam}}\) \(NaCl\)

  Vì 27>25,6 nên dung dịch chưa hòa tan tối đa nên chưa bão hòa.

Viết một bình luận