Hoà tan hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp X gồm Cu, Mg, Al bằng dung dịch HCl dư thu được 1,568 lít khí H2 (đktc), dung dịch Z và 1,92 gam chất rắn Y. a. Vi

Photo of author

By Clara

Hoà tan hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp X gồm Cu, Mg, Al bằng dung dịch HCl dư thu được 1,568 lít khí H2 (đktc), dung dịch Z và 1,92 gam chất rắn Y.
a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
b. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

0 bình luận về “Hoà tan hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp X gồm Cu, Mg, Al bằng dung dịch HCl dư thu được 1,568 lít khí H2 (đktc), dung dịch Z và 1,92 gam chất rắn Y. a. Vi”

 1. a)

  $Mg + 2HCl → MgCl_2 + H_2↑$

  $a\hspace{5,3cm}a$

  $2Al + 6HCl → 2AlCl_3 + 3H_2↑$

  $b\hspace{5cm}1,5b$

  b)

  $m_Y=m_{Cu}=1,92 (g)$

  $⇒\%Cu=\frac{1,92}{3,42}=56,14\%$

  $m_{Mg, Al}=3,42-1,92=1,5 (g)$

  $⇒24a+27b=1,5\quad (1)$

  $n_{H_2}=\frac{1,568}{22,4}=0,07 (mol)$

  $⇒a+1,5b=0,07\quad (2)$

  Từ (1), (2) $⇒a=0,04; b=0,03 $

  $⇒m_{Mg}=0,04.24=0,96 (g)$

  $⇒\%Mg=\frac{0,96}{3,42}.100=28,07\%$

  $⇒\%Al=100-56,14-28,07=15,79\%$

 2. $a)$

  PTHH: Mg + 2HCl $→$ MgCl2 + H2

             2Al + 6HCl $→$ 2AlCl3 + 3H2

  $b)$ Cu không tan trong HCl $→m_Y=m_{Cu}=1,92(g)$

  $→$ $\%m_{Cu}= \dfrac{1,92}{3,42} \times 100\%=56,14\%$

  Gọi số mol của $Mg,Al$ trước phản ứng lần lượt là $x;y(x;y>0)$
  $n_{H_2}=$ $\dfrac{1,568 }{22,4}=0,07(mol)$

  $\rightarrow \left\{\begin{matrix}
  24x+27y=3,42 – 1,92=1,5 & \\ 
  x+1,5y=0,07 & 
  \end{matrix}\right.$

  $\rightarrow \left\{\begin{matrix}
  x=0,04(mol) & \\ 
  y=0,02(mol) & 
  \end{matrix}\right.$

  $→$ mMg = 0,04 $\times$ 24 = 0,96 (g )

  $→$ $\%$mMg =  $\dfrac{0,96}{3,42}\times 100\%=28,1\%$ 

  $→ \%$mAl = $100\%-28,1\%-56,14\%=15,76\%$   

Viết một bình luận