Hòa tan m(g) hỗn hợp 2 muối Canxi của halogen (kế tiếp nhau trong chu kì) vào nước thu được dung dịch A.Lấy 100ml dung dịch A 0,2M vào AgNO3 thu được

By Ayla

Hòa tan m(g) hỗn hợp 2 muối Canxi của halogen (kế tiếp nhau trong chu kì) vào nước thu được dung dịch A.Lấy 100ml dung dịch A 0,2M vào AgNO3 thu được 66,3g kết tủa
a)Xác định công thức hai muối
b)Tính khối lượng mỗi muối

0 bình luận về “Hòa tan m(g) hỗn hợp 2 muối Canxi của halogen (kế tiếp nhau trong chu kì) vào nước thu được dung dịch A.Lấy 100ml dung dịch A 0,2M vào AgNO3 thu được”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: Ta giải 2 trường hợp

  TH1:Chỉ thu được 1 kết tủa -> X, Y là F, Cl -> 2 muối: Nà, NaCl

  NaCl + AgNO3 -> AgCl ( kết tủa) + NaNO3

  0,46 <-                      0,46

  n AgCl = 66,3/143,5 =0,46

  mNaCl= 0,46.58,5=26,91

  %NaCl=

   

  Trả lời
 2. NaX + AgNO3 → AgX + NaNO3

  mNaX = 3,87 , mAgX = 6,63

  Áp dụng PP tăng giảm khối lượng ⇒ nNaX = (6,63-3,87)/(108-23)=0,324 mol

  MNaX = 3,87/0,324 = 119,18 ⇒ MX = 96,1

  ⇒ 2 Halogen liên tiếp thỏa mãn là Br2 và I2

   

   

  Trả lời

Viết một bình luận