Hòa tan một lượng 8,32 gam Cu tác dụng vừa đủ với 240 ml dd HNO3 cho 4,928 lít ( ở đktc) hỗn hợp khí gồm NO và NO2 thoát ra a) Tính số mol mỗi khí tro

Photo of author

By Melanie

Hòa tan một lượng 8,32 gam Cu tác dụng vừa đủ với 240 ml dd HNO3 cho 4,928 lít ( ở đktc) hỗn hợp khí gồm NO và NO2 thoát ra
a) Tính số mol mỗi khí trong hỗn hợp khí thu được .
b)tinh tỉ khoi hỗn hợp khí so với hidrp
c ) nồng độ của dd HNO3 đã dùng là bao nhiêu ?

0 bình luận về “Hòa tan một lượng 8,32 gam Cu tác dụng vừa đủ với 240 ml dd HNO3 cho 4,928 lít ( ở đktc) hỗn hợp khí gồm NO và NO2 thoát ra a) Tính số mol mỗi khí tro”

 1. Đáp án:

  a. 

  $\begin{gathered}   NO:0,02\,\,mol \hfill \\   N{O_2}:\,\,0,2\,\,mol \hfill \\  \end{gathered} $

  b. \({d_{hh/{H_2}}} = 22,27\)

  c. \( {C_{M{\text{ HN}}{{\text{O}}_3}}} = 2M\)

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: 

  \({n_{Cu}} = \dfrac{{8,32}}{{64}} = 0,13{\text{ mol}}\)

  Gọi số mol \(NO; NO_2\) lần lượt là \(x;y\).

  \( \to x + y = \dfrac{{4,928}}{{22,4}} = 0,22{\text{ mol}}\)

  Bảo toàn e:

  \(3{n_{NO}} + {n_{N{O_2}}} = 2{n_{Cu}}\)

  \( \to 3x + y = 0,13.2 = 0,26\)

  Giải được: \(x=0,02; y=0,2\)

  Vậy: 

  $\begin{gathered}   NO:0,02\,\,mol \hfill \\   N{O_2}:\,\,0,2\,\,mol \hfill \\  \end{gathered} $

  b. 

  Ta có: 

  \({m_{hh}} = 0,02.30 + 0,2.46 = 9,8{\text{ gam}}\)

  \( \to \overline {{M_{hh}}}  = \dfrac{{9,8}}{{0,22}} = 44,54 \)

  \( \to {d_{hh/{H_2}}} = \dfrac{{44,54}}{2} = 22,27\)

  c. 

  \({n_{Cu{{(N{O_3})}_2}}} = {n_{Cu}} = 0,13{\text{ mol}}\)

  Bảo toàn N:

  \({n_{HN{O_3}}} = 2{n_{Cu{{(N{O_3})}_2}}} + {n_{NO}} + {n_{N{O_2}}}\)

  \( = 0,13.2 + 0,02 + 0,2 = 0,48{\text{ mol}}\)

  \( \to {C_{M{\text{ HN}}{{\text{O}}_3}}} = \dfrac{{0,48}}{{0,24}} = 2M\)

Viết một bình luận