Hỗn hợp X gồm ankan A và anken B.Cho 6.72(l) X qua bình br2 dư thấy có 16g brom tham gia phản ứng.Mặt khác 6.5g X làm mất màu đủ 8g brom.Tìm CTPT A,B

Photo of author

By Daisy

Hỗn hợp X gồm ankan A và anken B.Cho 6.72(l) X qua bình br2 dư thấy có 16g brom tham gia phản ứng.Mặt khác 6.5g X làm mất màu đủ 8g brom.Tìm CTPT A,B

0 bình luận về “Hỗn hợp X gồm ankan A và anken B.Cho 6.72(l) X qua bình br2 dư thấy có 16g brom tham gia phản ứng.Mặt khác 6.5g X làm mất màu đủ 8g brom.Tìm CTPT A,B”

 1. $n_X=0,3 mol$

  $n_{Br_2}=0,1 mol=n_B$

  $\Rightarrow n_A=0,3-0,1=0,2 mol$ 

  Tỉ lệ mol $n_A : n_B= 0,2:0,1=2:1$ 

  6,5g X có $n_B=\dfrac{8}{160}=0,05 mol$

  $\Rightarrow n_A=2n_B=0,1 mol$  

  A: $C_nH_{2n+2}$, B: $C_mH_{2m}$ 

  $\Rightarrow 0,1(14n+2)+0,05.14m=6,5$

  $\Leftrightarrow 2n+m=9$

  $\Rightarrow n=m=3$ 

  Vậy A là $C_3H_8$, B là $C_3H_6$

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   nB=nBr2=16/160=0,1 mol

  nX=6,72/22,4=0,3 mol

  =>nB chiếm 33,33%

  nB=8/160=0,05 mol

  =>nA=0,1 mol

  ta có

  0,1x(14n+2)+0,05x14m=6,5

  =>1,4n+0,7m=6,3

  =>2n+m=9

  Ta có

  n=1 thì m=7(nhận)

  n=2 thì m=5(nhận)

  n=3 thì m=3(nhận)

  n=4 thì m=1 loại

  => có 3 cặp thỏa

   

Viết một bình luận