Vẽ đoạn thẳng AB dài 8 cm.Lấy điểm M nằm giữa A và B sao cho AM=6cm Tính độ dài đoạn thẳng MB Vẽ trung điểm I của đoạn thẳng AB.Tính độ dài đoạn thẳ

Photo of author

By Peyton

Vẽ đoạn thẳng AB dài 8 cm.Lấy điểm M nằm giữa A và B sao cho AM=6cm
Tính độ dài đoạn thẳng MB
Vẽ trung điểm I của đoạn thẳng AB.Tính độ dài đoạn thẳng AI,BI
Chứng minh rằng M là trung điểm của đoạn thẳng BI

0 bình luận về “Vẽ đoạn thẳng AB dài 8 cm.Lấy điểm M nằm giữa A và B sao cho AM=6cm Tính độ dài đoạn thẳng MB Vẽ trung điểm I của đoạn thẳng AB.Tính độ dài đoạn thẳ”

 1. +, Ta có: AB>AM (vì 8cm>6cm) nên điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

    ⇒AM+MB=AB

  hay 6 cm+BM=8 cm

    ⇒BM=8cm -6cm =2cm

  +, Vì I là trung điểm của đoạn AB

    ⇒AI=IB=$\frac{AB}{2}$ 

  hay AI=AB=$\frac{8cm}{2}$=4cm

  +, Ta có :MB<IB (vì 2cm <4cm) nên điểm M nằm giữa điểm B và I (1)

  ⇒BM+MI=BI

  hay 2cm+MI=4cm

  ⇒            MI=4cm-2cm=2cm (2)

  Từ (1) và (2) suy ra M là trung điểm của đoạn BI.

    

 2. Đáp án:

  Ta có : `AB = 8cm, AM = 6cm`

  `⇒ M` nằm giữa `A` và `B`

  `⇒ AM + MB = AB`

  `⇒ 6 + MB = 8`

  `⇒ MB = 8 – 6`

  `⇒ MB = 2cm` (1)

  Vì `I` là trung điểm của `AB`

  `⇒ AI = IB = (AB)/2 = 8/2 = 4cm`

  Ta có : `AI = 4cm, AM = 6cm`

  `⇒ I` nằm giữa `A` và `M`

  `⇒ AI + IM = AM`

  `⇒ 4 + IM = 6`

  `⇒ IM = 6 – 4`

  `⇒ IM = 2cm` (2)

  Từ (1) và (2) 

  `⇒ M` là trung điểm của `BI` (vì `IM = MB = 2cm`)

   

Viết một bình luận