hỗn hợp x gồm bột sắt và kim loại m hóa trị 2 không đổi hòa tan hết 13,4 g hỗn hợp vào h2 SO4 loãng thu được 4,928 lít khí và dung dịch a mặt khác khi

By Samantha

hỗn hợp x gồm bột sắt và kim loại m hóa trị 2 không đổi hòa tan hết 13,4 g hỗn hợp vào h2 SO4 loãng thu được 4,928 lít khí và dung dịch a mặt khác khi cho 13,4 g hỗn hợp x hòa tan hết trong dung dịch h2 SO4 đặc nóng thu được dung dịch và cho 6,048 lít khí SO2 bay ra xác định kim loại m và khối lượng từng kim loại trong 13,4 g
Viết một bình luận