Hợp chất B tạo bởi Hiđro và nhóm nguyên tử (XO y ) hóa trị II. Biết phân tử B nặng bằng 1,32258 lần khối lượng mol của H 2 CO 3 và nguyên tố Oxi chiế

By Natalia

Hợp chất B tạo bởi Hiđro và nhóm nguyên tử (XO y ) hóa trị II. Biết phân tử B nặng bằng 1,32258 lần khối lượng mol của H 2 CO 3 và nguyên tố Oxi chiếm 58,5366%. a. Xác định chỉ số y và nguyên tử khối của nguyên tố X. b. Viết tên, kí hiệu hóa học của X và công thức hóa học của B.

0 bình luận về “Hợp chất B tạo bởi Hiđro và nhóm nguyên tử (XO y ) hóa trị II. Biết phân tử B nặng bằng 1,32258 lần khối lượng mol của H 2 CO 3 và nguyên tố Oxi chiế”

 1. CTHH của hợp chất B $H_2XO_y$

  $M_B=1,32258\times 62=82(g/mol)$

  $→2+M_X+16y=82$

  $→M_X+16y=80(1)$

  $\%m_O =\dfrac{16y}{82}=0,585366$

  $→y=3$

  Thay vào $(1)→M_X=32→X$ là lưu huỳnh ( S )

  $→$ CTHH của B là $H_2SO_3$

   

  Trả lời

Viết một bình luận