Hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào ? cho ví dụ minh họa

By Eloise

Hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào ? cho ví dụ minh họa

0 bình luận về “Hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào ? cho ví dụ minh họa”

  1. Hợp chất hữu cơ phân thành 2 loại lớn:

    – Hidrocacbon: các hợp chất hữu cơ gồm C, H. Có các loại hidrocacbon như ankan, anken, ankin, aren,… 

    – Dẫn xuất của hidrocacbon: các hợp chất hữu cơ gồm C, H và các nguyên tố khác như O, N, Cl,… . Dẫn xuất hidrocacbon có các loại như ancol, axit, este, phenol, anđehit,…

    Trả lời

Viết một bình luận