Hợp chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hóa học? A. Chỉ có 1 nguyên tố

Photo of author

By Emery

Hợp chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hóa học?
A. Chỉ có 1 nguyên tố B.Chỉ từ 2 nguyên tố
C.Chỉ từ 3 nguyên tố D.Từ 2 nguyên tố trở lên
Leave a Comment