ở người,một tế bào sinh dưỡng có 2n=46 NST,có 5 tế bào cùng nguyên số nhiêm sắc thể đơn sẽ là bao nhiêu

Photo of author

By aikhanh

ở người,một tế bào sinh dưỡng có 2n=46 NST,có 5 tế bào cùng nguyên số nhiêm sắc thể đơn sẽ là bao nhiêu

0 bình luận về “ở người,một tế bào sinh dưỡng có 2n=46 NST,có 5 tế bào cùng nguyên số nhiêm sắc thể đơn sẽ là bao nhiêu”

Viết một bình luận