Khẳng định nào sau đây là đúng: A. |-8| = -8 B. -|-8| = 8 C. -(-8) = 8 D. -(-8) = -8

By Hadley

Khẳng định nào sau đây là đúng:
A. |-8| = -8 B. -|-8| = 8 C. -(-8) = 8 D. -(-8) = -8

0 bình luận về “Khẳng định nào sau đây là đúng: A. |-8| = -8 B. -|-8| = 8 C. -(-8) = 8 D. -(-8) = -8”

 1. Đáp án:

  Khẳng định đúng là:C

   

  Giải thích các bước giải:

   A. |-8| = -8 ( bỏ dấu gttd phải bỏ cả dấu trừ -> |-8| =8)

  B. -|-8| = 8  ( Vì có một dấu trừ khác bên ngoài dấu gttd nên -|-8| =- 8)

  C. -(-8) = 8 (vì có 2 dấu – nên -(-8) = 8 là đúng, hai dấu trừ sẽ chuyển thành dấu +)

  D. -(-8) = -8 ( giải thích giống câu trên)

  Trả lời

Viết một bình luận