Khi cacbon cháy trong không khí thì xảy ra phản ứng hóa học sau: C + O2 → CO2 Có bao nhiêu gam C phản ứng đủ với 2,24 lít khí O2 (đktc)? A: 24 gam.

Photo of author

By Eliza

Khi cacbon cháy trong không khí thì xảy ra phản ứng hóa học sau: C + O2 → CO2
Có bao nhiêu gam C phản ứng đủ với 2,24 lít khí O2 (đktc)?
A:
24 gam.
B:
2,4 gam.
C:
12 gam.
D:
1,2 gam.




Leave a Comment