Khi cho khí h2 quua bột sắt 3 oxit nung nóng đỏ , thu được sắt và nước . Hãy tính kl fe2o3 tg pứng . Nếu sau pứng thu dfc 21 g fe ?

By Remi

Khi cho khí h2 quua bột sắt 3 oxit nung nóng đỏ , thu được sắt và nước . Hãy tính kl fe2o3 tg pứng . Nếu sau pứng thu dfc 21 g fe ?

0 bình luận về “Khi cho khí h2 quua bột sắt 3 oxit nung nóng đỏ , thu được sắt và nước . Hãy tính kl fe2o3 tg pứng . Nếu sau pứng thu dfc 21 g fe ?”

 1. Đáp án:

   30 g

  Giải thích các bước giải:

   nFe=21/56=0,375 mol

  Fe2O3+3H2->2Fe+3H2O

  0,1875            0,375

  mFe2O3=0,1875×160=30 g

  Trả lời

Viết một bình luận