Khi cho nhóm chất gồm các khí CO, CO2, Cl2, H2 lội qua phản ứng được với nước là . Viết PTHH và ghi rõ điều kiện phản ứng

By Faith

Khi cho nhóm chất gồm các khí CO, CO2, Cl2, H2 lội qua phản ứng được với nước là . Viết PTHH và ghi rõ điều kiện phản ứng

0 bình luận về “Khi cho nhóm chất gồm các khí CO, CO2, Cl2, H2 lội qua phản ứng được với nước là . Viết PTHH và ghi rõ điều kiện phản ứng”

Viết một bình luận