Khi cho những cây đậu hà lan mọc lên từ hạt vàng( kí hiệu P) giao phấn với những cây đậu hà lan mọc lên từ hạt xanh, thu dc F1 có 80% hạt vàng và 20%

Photo of author

By Alexandra

Khi cho những cây đậu hà lan mọc lên từ hạt vàng( kí hiệu P) giao phấn với những cây đậu hà lan mọc lên từ hạt xanh, thu dc F1 có 80% hạt vàng và 20% hạt xanh.Nếu cho tất cả những hạt vàng P này mọc thành cây rồi cho tự thụ phấn thì tỉ lệ hạt vàng ở F2 là bao nhiêu? Biết tt hạt vàng trội hoàn toàn so với tt hạt xanh và không phát sinh đột biến
Leave a Comment