Log cơ số á của x = 5 , log cơ số b của x = 4 tính P = log cơ số ab của x

Photo of author

By Sarah

Log cơ số á của x = 5 , log cơ số b của x = 4 tính P = log cơ số ab của x

0 bình luận về “Log cơ số á của x = 5 , log cơ số b của x = 4 tính P = log cơ số ab của x”

 1. Đáp án:

  $P = \dfrac{20}{9}$

  Giải thích các bước giải:

  $+) \quad \log_ax=5$

  $\to x = a^5$

  $\to a = \sqrt[5]{x}$

  $+) \quad \log_bx = 4$

  $\to x = b^4$

  $\to b = \sqrt[4]{x}$

  Ta được:

  $P = \log_{ab}x = \log_{\sqrt[5]{x}.\sqrt[4]{x}}x$

  $\to P = \log_{x^{\tfrac{9}{20}}}x$

  $\to P = \dfrac{20}{9}\log_xx$

  $\to P = \dfrac{20}{9}$

 2. Đáp án: $P=\dfrac{20}9$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: $\log_ax=5, \log_bx=4$

  $\to P=\log_{ab}x$

  $\to P=\dfrac{1}{\log_xab}$

  $\to P=\dfrac1{\log_xa+\log_xb}$

  $\to P=\dfrac1{\dfrac1{\log_ax}+\dfrac1{\log_bx}}$

  $\to P=\dfrac1{\dfrac1{5}+\dfrac1{4}}$

  $\to P=\dfrac{20}{9}$

Viết một bình luận