Mai (love/ listen)=..to the morning sounds in the countryside

Photo of author

By Alice

Mai (love/ listen)…………..to the morning sounds in the countryside

0 bình luận về “Mai (love/ listen)=..to the morning sounds in the countryside”

  1. Mai (love/ listen) loves listening to the morning sounds in the countryside

    Giải thích : Mai là ngôi 3 số ít nên chia ở hiện tại đơn/love+v-ing

Viết một bình luận