mn giải hộ mình với cho 2 điểm A(1; -2) B(3;6). Phương trình đường trung trực của đoạn thẳng AB ? A. x + 4y + 10 =0 B. 2x + 8y + 5 =0

Photo of author

By Arianna

mn giải hộ mình với
cho 2 điểm A(1; -2) B(3;6). Phương trình đường trung trực của đoạn thẳng AB ?
A. x + 4y + 10 =0 B. 2x + 8y + 5 =0 C. 2x + 8y – 5 =0 D.x + 4y – 10 = 0

0 bình luận về “mn giải hộ mình với cho 2 điểm A(1; -2) B(3;6). Phương trình đường trung trực của đoạn thẳng AB ? A. x + 4y + 10 =0 B. 2x + 8y + 5 =0”

 1. Đáp án:

  cho 2 điểm A(1; -2) B(3;6). Phương trình đường trung trực của đoạn thẳng AB ? 
  A. x + 4y + 10 =0              B. 2x + 8y + 5 =0            C. 2x + 8y – 5 =0       D.x + 4y – 10 = 0

   Giải thích bước giải:

  Gọi H là trung điểm của AB => H ( 2; 2)

  Ta có: VT AB ( 2;8)

  Phương trình đường trung trực của cạnh AB là: $\left \{ {{qua H ( 2; 2) } \atop {nhận VT AB ( 2;8) là VTPT }} \right.$ 

  => 2 ( x-2) + 8 ( y-2) = 0

  <=> 2x + 8y -20 = 0

  <=> x + 4y -10 = 0

   

Viết một bình luận