Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: KOH,KBr,K2CO3,HCl,HNO3,KF

Photo of author

By Gabriella

Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học:
KOH,KBr,K2CO3,HCl,HNO3,KF

0 bình luận về “Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: KOH,KBr,K2CO3,HCl,HNO3,KF”

 1. Dùng quỳ tím

  KOH và K2CO3 có tính bazo nên làm quỳ tím hóa xanh. (1)

  HCl, HNO3 làm quỳ tím hóa đỏ. (2)

  KF và KBr không đổi màu quỳ tím. (1)

  Nhóm 1 cho tác dụng với Ca(OH)2, chất nào tạo kết tủa là K2CO3

  K2CO3 + Ca(OH)2 —> CaCo3 + 2KOH

  Nhóm 2 cho tác dụng với AgNO3, chất nào tạo kết tủa là HCl

  HCl + AgNO3 –> AgCl + HNO3

  Nhóm 3 cho tác dụng với AgNO3, chất nào tạo kết tủa là KBr.

  KBr + AgNO3 —> AgBr + KNO3

Viết một bình luận