Một bình phản ứng chứa 33,6 lít kho oxi (đktc), với thể tích này có thể đốt cháy: a) Bao nhiêu gam cacbon b) Bao nhiêu gam hidro c) Bao nhiêu gam lưu

Photo of author

By Kinsley

Một bình phản ứng chứa 33,6 lít kho oxi (đktc), với thể tích này có thể đốt cháy:
a) Bao nhiêu gam cacbon
b) Bao nhiêu gam hidro
c) Bao nhiêu gam lưu huỳnh
d) Bao nhiêu gam photpho

0 bình luận về “Một bình phản ứng chứa 33,6 lít kho oxi (đktc), với thể tích này có thể đốt cháy: a) Bao nhiêu gam cacbon b) Bao nhiêu gam hidro c) Bao nhiêu gam lưu”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  nO2 = 33,6 /22,4 = 1,5 (mol)

  a,C + O2 ———–> CO2 (1)

  Theo (1) : nC = nO2 = 1,5 (mol)

  => m C = 1,5 .12 = 18 (g)

  B. 2H2 + O2 ——–> 2H2O (2)

  Theo (2) : nH2 = 2nO2 = 1,5.2=3 (mol)

  => m H2 = 3.2 = 6 g

  C. S + O2 ——-> SO2 (3)

  Theo (3) : nS = nO2 = 1,5 (mol)

  => mS= 1,5 . 32 = 48 (g)

  D. 4P +5O2 ———–> 2P2O5 (4)

  Theo (4) : nP = nO2 . 4/5 = 1,5 .4/5 = 1,2 (mol)

  => mP = 31 .1,2 = 37,2 (g)

 2. nO2= $\frac{33,6}{22,4}$= 1,5 mol 

  a, C+ O2 $\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ CO2

  => nC= 1,5 mol 

  => mC= 1,5.12= 18g 

  b, 2H2+ O2 $\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ 2H2O 

  => nH2= 3 mol 

  => mH2= 3.2= 6g 

  c, S+ O2 $\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ SO2 

  => nS= 1,5 mol 

  => mS= 1,5.32= 48g 

  d, 4P+ 5O2 $\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ 2P2O5 

  => nP= 1,2 mol 

  => mP= 1,2.31= 37,2g

Viết một bình luận